Základní pravidla DPH v rámci mezinárodního obchodu

Za zahraniční nebo mezinárodní obchod je považováno dodání zboží či poskytnutí služeb za vnější hranice státu.

Se vznikem a vstupem ČR do Evropské unie však došlo ke změně vnímání hranic v rámci prostoru EU mezi členskými státy. Pro účely odvodů DPH tak v rámci mezinárodního obchodu je nutno rozlišovat obchody uvnitř a vně EU.

Země v rámci EU - Zboží

Prodej zboží společnostem:

Je-li zboží prodáno jinému zahraničnímu podniku a dané zboží je doručeno do země EU, pak se DPH neúčtujete. Povinnou podmínkou však je, že zákazník disponuje platným identifikačním číslem pro účely DPH (DIČ). Pro účely případné kontroly je tak vždy radno, aby si kupující vždy skutečně ověřil, že jeho zákazník je opravdu držitelem DIČ. Evidence je volně přístupná.

Pokud zákazník nemá platné identifikační číslo, musí být u prodávaného zboží zaúčtována běžná sazba DPH platná v zemi prodejce.

Prodej zboží spotřebitelům:

V případě prodání a dodání zboží do jiné členské země spotřebitelům, musí být prodejce zaregistrován v dané zemi, a podle tamější sazby také účtuje DPH. V případě, že celková hodnota prodaného zboží do dané země nepřesahuje limit dané země (např. 35.000 Eur), není potřeba, aby prodejce splňoval předchozí podmínku. Na prodej určitých zboží se pak také vztahují zvláštní pravidla.

Nákup zboží:

Je-li zboží nakoupeno a doručeno z jiné členské země EU, musí být za zboží určené k dalšímu podnikání odvedeno DPH v zemi, kam je zboží dodáno (v ČR).

Příklad: Český obchodník registrovaný k DPH v ČR pořizuje zboží od osoby registrované k DPH v Německu. Toto zboží překročilo hranice a je (bez ohledu na dopravce) dopraveno na území České republiky. V tomto případě je místo zdanitelného plnění na území České republiky. (Kupující je registrovaný k DPH v ČR; prodávající je registrovaný k DPH v Německu; zboží je fyzicky přemístěno do ČR) Daň musí přiznat plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského státu a tím je v tomto případě obchodník v ČR. Na druhé straně si může český obchodník nárokovat daň na vstupu z tohoto plnění. DPH na vstupu může uplatnit pouze plátce DPH a nikoli osoba identifikovaná k dani. Český plátce tedy vykáže transakci v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty jako reverse-charge (tj. daň na vstupu – na výstupu).

Země mimo rámec EU – Zboží

Prodej zboží:

Vývozem (prodejem) zboží do třetích zemí je stanoven výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz. Vývoz zboží do třetí země musí být řádně prokázán vývozními doklady. Na dokladu prokazujícím vývoz musí být celním orgánem uveden údaj o datu přechodu zboží z území Evropského společenství (nebo umístění zboží do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma). Pokud není výstup zboží z území Evropského společenství potvrzen celním orgánem např. v případě železniční přepravy, prokazuje plátce splnění podmínek pro osvobození od daně jinými důkazními prostředky např. přepravními doklady, dodacími listy apod.

Vývoz zboží do třetích zemí se neváže na sledování daňového identifikačního čísla odběratele (jako u dodání zboží do jiných členských států) a také nevznikají žádné registrační povinnosti k DPH. Vývoz zboží, lze považovat za osvobozený od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je odeslání nebo přeprava uskutečněna vývozcem nebo jím zmocněnou osobou, např. přepravcem.

Nákup zboží:

Dovoz zboží obdobně jako vývoz nastává v okamžiku vstupu zboží z třetí země na území Evropského společenství. Místo plnění u dovozu je jím členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropského společenství. Plátce daně uvede ve svém řádném daňovém přiznání transakci jako DPH na výstupu a také jako DPH na vstupu. V případě neplátců daně z přidané hodnoty zůstává správcem daně celní úřad, který od těchto vybere nejen clo, ale také samotnou DPH.

Při dovozu do České republiky se tedy DPH odvádí přímo v rámci celního řízení. Pro vyměření výše cla a DPH je rozhodná cena zboží, která je uvedena na dokladu (faktura), který se vztahuje k dováženému zboží. DPH se počítá ze součtu hodnoty zboží, ceny dopravy a vyměřeného cla. Je-li dovozce plátce DPH, má nárok na odpočet daně, kterou na základě celního řízení odvedl celnímu úřadu.

DPH se však neodvádí, pokud je dovoz zboží na základě příslušných předpisů osvobozen od cla a poplatků. Pokud je celní sazba stanovena na 0%, celní řízení i nadále proběhne, ale clo bude nulové a DPH bude vyměřeno standardním způsobem.

Dalším případem, kdy se při splnění daných podmínek neplatí clo a DPH, je dovoz zboží nepatrné hodnoty. Hodnotou pro dovoz bez vyměření cla je částka 150 EUR. Od daně je pak osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků.

U zboží v hodnotě mezi 22 – 150 EUR se tak neplatí clo, ale DPH ano. Vyšší hodnota zboží již nespadá do nepatrné hodnoty a zboží podléhá vyměření celního dluhu, bez ohledu na původ či účel přepravovaného zboží.

Země v rámci EU – Služby

Prodej služeb podnikům:

Odběratelům služeb z ostatních členských zemí EU se obvykle DPH účtujete dle sazeb platných v zemi poskytnutí služby (za použití režimu přenesení daňové povinnosti).

Prodej služeb spotřebitelům:

Obecně je DPH účtováno dle sazeb platných v zemi prodejce. Výjimku však tvoří telekomunikační služby, služby televizního a rozhlasového vysílání a elektronické služby, které se vždy daní v zemi poskytnutí (zákazníka).

Nákup služeb:

Za nákup služeb z jiné členské země EU pak platí obdobný postup, kdy je DPH odváděno dle platné sazby v zemi odběratele.

Přejeme Vám krásný den!

Vaše ADMIO