Trojstranný obchod

Po vstupu České republiky do Evropského únie v roce 2004 došlo v rámci mezinárodního obchodu k řadě změn především v oblasti úplatňování DPH v mezi členy Evropské únie.

Mezi hlavní novinky patří zavedení směrnice, která stanovuje výjimku z pravidel uplatnění daně při dodání zboží do jiného členského státu. Tato výjimka značně usnadňuje proces dodání zboží do jiného členského státu (především nižší administrativní zátěž účastníků), přičemž toto zjednodušení lze uplatnit při prodeji zboží mezi třemi účastníky obchodního vztahu. Proto se také hovoří o třístranném ochodu.

Podstatou třístranného obchodu je již uvedené osvobození od daně pro prodávajícího, dále navazující osvobození od daně při pořízení a dodání zboží prostřední osobou a povinnost přiznat daň kupujícím, přičemž zboží je přepraveno nebo odesláno od prodávajícího přímo kupujícímu. Například česká firma objedná pro svého německého partnera zboží na Slovensku je účastníkem trojstranného obchodu.

Uvedené účastníky třístranného obchodu lze podle § 17 zákona o DPH charakterizovat následujícím způsobem:

  • Prodávajícím je osoba registrovaná k dani (v některém členském státě EU), ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno přímo ke kupujícímu.
  • Kupujícím je osoba registrovaná k dani (členský stát EU), kde dojde k ukončení odeslání nebo přepravy zboží od prostřední osoby. Kupující musí být plátcem nebo osoba identifikovaná k dani. Kupující musí informovat prostřední osobu o svém DIČ. Z takto pořízeného zboží má povinnost přiznat a zaplatit daň stejně tak, jako by pořídil zboží přímo od dodavatele z jiného členského státu bez asistence prostřední osoby.
  • Prostřední osobou (zprostředkovatelem) je osoba registrovaná k dani (v jiném členském státě, než ve kterém je registrována k dani prodávající či kupující osoba), jež pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě. Prostřední osoba nesmí být registrována k dani v členském státě kupujícího (tam kde je ukončeno odeslání nebo přeprava zboží). Osvobození od daně při pořízení zboží uplatňuje „prostředník” dle náležitostí a způsobů stanovených zákonem tohoto členského státu. K povinnostem prostřední osoby patří i povinnost oznámit své DIČ prodávajícímu.

Konkrétně tedy pořízení zboží z jiného členského státu prostřední osobou za účelem následného dodání v tuzemsku je tak osvobozeno od daně, přičemž jak již bylo výše zmíněno, prostřední osoba nesmí být v tuzemsku plátcem ani osobou identifikovanou k dani (ale musí být v jiném členském státě)!

Náležitosti třístranného obchodu

O třístranný obchod, tak jak je popsán výše, se jedná pouze v případě, jsou-li splněny následující kritéria:

  • Účastní se pouze tři subjekty (prodávající, prostřední osoba, kupující) registrované k dani ve třech různých členských státech.
  • Předmětem obchodu je dodání téhož zboží v nezměněné podobě.
  • Zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.

Zboží je tedy dodáváno z jedné členské země zákazníkovi do druhé členské země přes obchodníka třetí členské země.

V praxi je obvykle postupováno následujícím způsobem:

  • Prodávající zboží fyzicky přepraví nebo odešle kupujícímu do členského státu a vystaví zprostředkovateli fakturu. Na ní uvede, že se jedná o osvobozenou transakci, kterou deklaruje jak v daňovém přiznání, tak v souhrnném daňovém hlášení.
  • Prostředník vystaví kupujícímu daňový doklad, na který vyznačí, že se jedná o třístranný obchod, a uvede tuto transakci do souhrnného hlášení s označením kódu pro třístranné obchody.
  • Kupující: v rámci svého daňového přiznání přizná a zaplatí DPH za pořízení zboží z jiného členského státu. (Pokud bude mít nárok na odpočet, nechá si daň vrátit.)

Souhrnná hlášení podle postavení české osoby povinné k dani

Český plátce jako osoba prodávající

Český plátce uvede hodnotu dodávky jako plnění osvobozené od daně na řádek 410 a zahrne do údajů řádku 510 svého daňového přiznání a k této dodávce podá i souhrnné hlášení s kódem plnění 0.

Český plátce jako prostřední osoba

Český plátce sdělí prodávajícímu plátci své DIČ a vystaví pro kupujícího plátce doklad o prodeji, na kterém uvede, že dodání zboží je osvobozené od daně.
Hodnotu dodávky zboží při nákupu vykáže na řádku 810 a hodnotu při prodeji na řádku 815 daňového přiznání.

Český plátce jako kupující

Český plátce předá své DIČ zprostředkovateli. Na základě dokladu vystaveného tímto plátcem přizná daň z pořízeného zboží na řádku 220, event. 225 daňového přiznání a v případě splnění podmínek pro nárok na odpočet uplatní tento odpočet na řádku 320, event. 325.

Váš tým ADMIO