Pořizovací cena majetku

V tomto článku se zaměříme na to, co vše se zahrnuje do pořizovací ceny majetku a co všechno ovlivní náklady běžného roku.

Majetek se oceňuje v penězích a pořizovací cenou se rozumí cena, která je tvořena cenou majetku a ostatními náklady související s pořízením majetku. V následujících odstavcích jsou shrnuty náklady, které je možné považovat za součást majetku.

Příprava a zabezpečení pořizovaného majetku

V první řadě jsou to náklady související s pořízením majetku, jako jsou například náklady na přepravu, montáž, clo, uvedení do provozu, odměny za poradenské služby, správní poplatky, poskytnuté záruky apod.

Úroky z úvěru

Do pořizovací ceny majetku se započítávají i úroky z úvěru, avšak jen do doby uvedení majetku do provozu, i když je dále úvěr dále úročen. Úroky zahrnuté do ocenění majetku se stávají daňovým nákladem ve formě uplatněných odpisů majetku.

Nicméně někdy je spíše výhodné, úroky nezahrnovat do jednorázového nákladu se snížením daňového základu, neboť úroky mohou být značně vysoké a firma by se tak mohla dostat do ztráty. Daňová ztráta může vést ke zvýšenému riziku kontroly ze strany finančního úřadu a k horšímu mínění ze strany bank a investorů.

Zůstatková cena technického zhodnocení

V případě, že nájemce provedl na najaté věci technické zhodnocení, jež odepisoval na základě smlouvy s pronajímatelem a nájemce tento majetek potom kupuje, do pořizovací ceny se započítává i zůstatková cena technického zhodnocení.

Pokud daňový poplatník odepisoval technické zhodnocení nebo výdaje na majetku pořizovaném formou finančního leasingu, zvýši o pořizovací cenu odkoupeného majetku vstupní cenu již odpisovaného jiného majetku.

Licence a patenty

Do pořizovací ceny majetku se zahrnují i licence, patenty a jiná práva při pořízení majetku. Nelze ovšem zahrnout ty, které budou sloužit až pro provoz.

Zůstatková cena vyřazeného stávajícího majetku

Dále se do pořizovací ceny i započítává zůstatková cena vyřazené stávající stavby v důsledku nové výstavby. Znamená to tedy, že zůstatková cena nebude účtována do nákladů, ale přímo na účet pořízení dlouhodobého majetku.

Postup po pořízení majetku

Poté, co si majetek pořídíme, musíme náklady evidované na účtu pořízení majetku v účtové třídě 0 přesunout do nákladů. Zajímavým případem je situace ohledně daně z nabytí nemovitých věcí, kdy se účastníci vztahu dohodnou, že poplatníkem daně je kupující. Někteří tuto daň považují za daň hrazenou kupujícím jako poplatníkem daně dle dohody obou účastníků za součást pořízení majetku. Avšak druhá část odborníků se spíše přiklání k tomu, že by se mělo účtovat rovnou do nákladů, kam by se daň u kupujícího dostala v případě ručení, kdyby ji prodávající neuhradil. Jednotný postup pro řešení této situace stále neexistuje a je tedy na zvážení každé účetní jednotky, jaké argumenty si zvolí.

Co se nepovažuje za součást pořizovací ceny majetku

Za součást pořizovací ceny majetku nelze počítat opravy a údržbu, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předcházejícího stavu, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení. Dále do pořizovací ceny nelze zahrnout zásoby související s pořizovaným majetkem, náklady na zaškolení pracovníků, nájemné za stavební pozemek, kde probíhá výstavba. Příkladem dalších nákladů, které se nepovažují za součást pořizovací ceny majetku, jsou náklady na biologickou rekultivaci a náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení do provozu.

Váš tým ADMIO