Podpora v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání se obvykle rovná ztrátě stálého příjmu. Nárok na dočasnou finanční pomoc získávájí ti, kteří se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání prostřednictvím podání žádosti o zprostředkování na odpovídající pobočce Úřadu práce a zažádají o podporu v nezaměstnanosti. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách mpsv.cz nebo přímo na pracovištích ÚP.

KDO MÁ NÁROK NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká osobě, která:

 • podala žádost o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti na pobočce Úřadu práce, kde je evidována jako uchazeč o zaměstnání a pod kterou spadá její trvalé bydliště
 • v posledních 2 letech byla zaměstnána, vykonávala jinou výdělečnou činnost nebo jinou činnost (náhradní doba zaměstnání) v délce minimálně 12 měsíců
 • nepobírá starobního důchod

Zákon o zaměstnanosti zahrnuje činnosti, které jsou započítávány do potřebné odpracované doby. Nazývají se jako náhradní doba zaměstnání a patří mezi ně např.:

 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která s uchazečem trvale žije nebo je jeho osoba blízká a je považována za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV aj.

Uchazeč je, v případě zájmu pobírání této podpory, povinen podat žádost nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, jiného poměru či náhradní doby zaměstnání.
Žádost se podává prostřednictvím vytištěného vyplněného formuláře přímo na příslušném pracovišti Úřadu práce nebo elektronickým podáním, které musí být odesláno s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku.

KDO NAOPAK NEMÁ NÁROK?

V případě splnění hlavních podmínek na získání podpory v nezaměstnanosti se najdou výjimky, které zabraňují nároku na podporu a to osobě,

 • které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění – s určitými výjimkami
 • se kterou byl ukončen pracovní poměr z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, který je stanoven v zákoníku práce
 • které vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti
 • která je ve vazbě

KOLIK DOSTANETE?

První dva měsíce činí podpora 65 %, další dva měsíce 50 %, zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu u OSVČ. Nevznikne-li nárok na podporu po celý měsíc, poměrově se částka v daném měsíci sníží. V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance nebo dohodou se zaměstnavatelem činí procentní sazba podpory 45 % po celou podpůrnou dobu.
Maximální výše podpory činí 18 111 Kč a je odvozena z průměrné mzdy.

JAK DLOUHO MŮŽETE PODPORU POBÍRAT?

Podpora uchazeči o zaměstnání náleží ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti při splnění podmínek.
Podpůrčí doba, tedy doba, kdy uchazeč pobírá podporu, je odlišena věkem uchazeče. Rozhodující je věk dosažený ke dni podání žádosti o podporu.

do 50 let 5 měsíců podpory
od 50 let do 55 let 8 měsíců podpory
nad 55 let 11 měsíců podpory

Do podpůrčí doby se nezapočítává pobírání nemocenských dávek, při kterých nebyla vyplacena podpora v nezaměstnanosti, poskytování podpory při rekvalifikaci aj. Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká uplynutím podpůrčí doby, ukončením vedení v evidenci nebo vyřazením z evidence uchazečů.

POBÍRÁNÍ PODPORY OPAKOVANĚ?

V případě, že osoba pobírala v posledních dvou letech podporu v nezaměstnanosti, ale nevyčerpala celou dobu, má nárok na podporu.
Na celou podpůrnou dobu má nárok poté, co předcházející zaměstnání nebo jiná účast na důchodovém pojištěním trvala minimálně 3 měsíce. Při délce zaměstnání trvajícím méně než uvedené 3 měsíce má nárok pouze na vyplacení podpory ve zbývající podpůrné době.
V případě, že osoba v posledních 2 letech vyčerpala celou podpůrčí dobu vyplácení podpory, má nárok na podporu pouze v případě, že získala účast na důchodovém pojištění formou zaměstnání apod. alespoň po dobu 6 měsíců.
Kromě výše uvedených jednotlivých případů musí být při opakovaném pobírání podpory v nezaměstnanosti splněny hlavní podmínky pro získání podpory.

Tým ADMIO

Zdroj: Zákon č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti