OSVČ Jak na daňové přiznání

Jste OSVČ a už se chystáte na daňové přiznání za rok 2019? Pak Vám přinášíme rady jak na to, a co vše je potřeba doložit.

Jak na daňové přiznání?

#1

Pokud jste k podnikání souběžně zaměstnáni, do 15. 2. každého roku, následujícím po roce, ke kterému se povinnost podání daňového přiznání vztahuje, si zažádáte u zaměstnavatele(ů) o vydání potvrzení o zdanitelných příjmech. Pokud jste si platili v předcházejícím roce soukromé životní pojištění, penzijní připojištění či hypoteční úvěr, případně odborové příspěvky nebo jste někomu něco darovali, sežeňte si od daných institucí potvrzení, která budou nedílnými přílohami daňového přiznání a která následně s potvrzeními o příjmech předáte účetní. V případě, že máte podnikání jako vedlejší zdroj příjmů, potřebujete od zaměstnavatele také Potvrzení, že je vykonáváno zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro správu sociálního zabezpečení.

#2

Vyplníte přílohu č. 1 k daňovému přiznání, která se týká příjmů z podnikání: pokud vedete daňovou evidenci a nejste povinni vést účetnictví, zahrnete do daňového přiznání jen příjmy a výdaje skutečně přijaté, resp. vydané. Tzn., že pokud např. vystavíte fakturu v prosinci 2019 a platbu za ni obdržíte až v lednu 2020, tento příjem do daňového přiznání za rok 2019 nezahrnujete, ale zahrnete ho až do přiznání za rok 2020. POZOR!!!  Pokud jste k podnikání souběžně zaměstnáni, do daňového přiznání musíte zahrnout i příjmy ze zaměstnání, které byly zaměstnavatelem vyplaceny do 31 dnů po skončení zdaňovacího období (tzn. např. výplatu za prosinec zdaňovacího období, kterou obdržíte do 31. 1. období následujícího).

#3

Vyplníte daňové přiznání podle pokynů k daňovému přiznání (případně Vám ho vyplní účetní či daňový poradce), správně vyplníte i počet příloh podle toho, co všechno k daňovému přiznání přikládáte.

#4

Vyplníte přehled OSVČ za minulý rok pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení (každá z těchto institucí má svůj vlastní formulář, a navíc každá zdravotní pojišťovna má svůj specifický formulář – tzn. formulář zdravotních pojišťoven není univerzální). Formuláře přehledů jsou dostupné i v interaktivní podobě, která usnadňuje vyplnění. POZOR!!! Pro rok 2019 je stanoven maximální vyměřovací základ částkou 1 569 552 Kč pro sociální pojištění. Je-li vyměřovací základ vyšší než uvedená částka, pak se vyměřovací základ rovná tomuto maximu a nová výše záloh pojistného bude stanovena procentní sazbou z této částky. Při dosažení nebo přesáhnutí této částky musí být k Přehledu o příjmech a výdajích doložen na příslušnou OSSZ potvrzení od zaměstnavatele o výši vyměřovacího základu zaměstnance. Osoba samostatně výdělečně činná, která se v roce 2019 účastnila důchodového pojištění i jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhla maximálního vyměřovacího základu, nebude povinna platit zálohy na sociální pojištění od kalendářního měsíce, kdy tuto skutečnost oznámila a doložila příslušné OSSZ. U zdravotního pojištění není maximální vyměřovací základ stanoven.

#5

Veškeré vyplněné formuláře (pro finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení) včetně všech potvrzení a příloh si okopírujete. Daňové přiznání do středy 1. 4. 2020 donesete na finanční úřad, kde si kopii necháte potvrdit (jedno razítko na daňové přiznání a další na kopii každé přílohy). Pokud nechcete vážit cestu na úřady, můžete využít webové stránky Finanční správy a poslat vyplněné formuláře elektronicky formou datové zprávy nebo i poštou. V tomto případě se považuje datum na razítku pošty za datum podání daňového přiznání. NEZAPOMEŇTE poslat tiskopisy doporučeně a podací lístek uschovat!!!

#6

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu donesete na ZP nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, tj. nejpozději do 4. 5. 2020 (1. května je svátek, 2. a 3. května je víkend). Úhrada doplatku pojistného je nutná do 8 dnů po podání přehledu (stejně jako u doplatku správě sociálního zabezpečení). Do tohoto data by měla být platba připsána na účet příslušné ZP. Kopii přehledu si samozřejmě necháte potvrdit. U přehledu pro ZP doporučuji osobní předání na Vaší pobočce pojišťovny. Úřednice většinou ochotně zkontrolují, zda máte přehled vyplněn správně.

#7

Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení donesete na příslušnou OSSZ nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost podat daňové přiznání, tj. do 4. 5. 2020. S tímto přehledem odevzdáte také případné potvrzení o zaměstnání, které je nedílnou přílohou tohoto přehledu či další potvrzení, pokud máte v přehledu vyplněnou část D (Vedlejší SVČ-podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až d) zákona Č. 155/1995 Sb.). Pokud jste přesáhli maximální vyměřovací základ, nezapomeňte odevzdat také potvrzení od zaměstnavatele (zaměstnavatelů) o výši vyměřovacího základu ze zaměstnání. Kopii přehledu a kopii potvrzení o zaměstnání (či kopie dalších potvrzení) si opět necháte potvrdit.  Doplatek pojistného zaplaťte nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu. Do tohoto data by měla být platba připsána na účet příslušné SSZ (stejně jako je tomu u doplatku daně). Stejně jako u Přehledu pro ZP doporučuji předat Přehled pro ČSSZ osobně (pro případnou kontrolu chyb).

#8

Do 1. 4. 2020 jste také povinni doplatit daň z příjmů, pokud Vám vznikl doplatek daně, a to na číslo účtu příslušného finančního úřadu (pro hotovostní platby použijte KS 1149, pro bezhotovostní KS 1148, VS je vždy vaše rodné číslo a číslo bankovního účtu, kam daň doplatit je 721 - číslo konkrétního finančního úřadu neboli matrika/0710). Je možné jej uhradit hotově na finančním úřadě, složenkou typu A nebo bezhotovostním převodem, kdy musí být platba připsána na účet do 1. 4. 2020. (neplatí již tedy jako dřív, že stačí, když dáte 1.4. příkaz k převodu). V případě, že vám vznikl daňový přeplatek a tento přeplatek je vyšší než 100 Kč, finanční úřad vám je tento přeplatek povinen vrátit do třiceti dnů od konečného termínu podání daňového přiznání.

#9

POZOR! Pro vrácení přeplatku daně NEZAPOMEŇTE uvést na 4. straně daňového přiznání údaje pro vrácení přeplatku (tzn. adresu v případě, že chcete vrátit přeplatek hotově nebo název banky, číslo účtu, kód banky a vlastníka účtu v případě, že chcete vrátit přeplatek na účet). Nezapomeňte také na PODPIS.

#10

Daňové přiznání včetně příloh, přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení si pečlivě založte pro možnost případné kontroly. Tyto formuláře si založte ke své daňové evidenci (faktury, příjmové a výdajové doklady, bankovní výpisy, aj.), resp. předejte své účetní, která vám tak zkompletuje předchozí rok.

#11

Pro úplnost uvádíme novou výši minimálních záloh pro OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost: minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2020 činí 2 352 Kč. Tuto novou zálohu platíte již za měsíce leden 2020 (tj. do 8. 2. 2020).  Pokud vám za loňský rok vyjde vyšší než minimální záloha na zdravotní pojištění, tuto novou zálohu začínáte platit poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled.

Minimální záloha na sociální pojištění činí 2 544 Kč. Tato nová výše minimální zálohy se začíná platit poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled (pokud vám nevyšla záloha ve vyšší výši). To stejné platí u sociálního pojištění i pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost (tento fakt, jak už bylo výše psáno, dokládáte potvrzením od zaměstnavatele) a jejíž příjem po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti za minulý rok dosáhl rozhodné částky (za celý rok 2019 – 12 měsíců – je tato částka stanovena na 78 476 Kč). Tyto osoby platí v roce 2020 1 018 Kč)

Formulář pro daňové přiznání FO a další formuláře si můžete stáhnout na stránkách Finanční správy, a také se nezapomeňte podívat na naše služby daňového poradenství.

Přejeme Vám hezký den!

Vaše ADMIO

Zdroj:

DUBNOVÁ, Lucie. Pokyny pro FO (OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné), které podávají daňové přiznání na základě živnostenského oprávnění či koncesní listiny (týká se i osob, které mají podnikání jako vedlejší činnost a vedle podnikání jsou zaměstnány). Lucie Dubnová [online]. [cit. 2018-01-17]. Dostupné z: http://www.lucik.cz/ucetnictvi/male-podnikani/pokyny-pro-fyzicke-osoby-aneb-jak-podavat-danove-priznani.html

Aktualizace

Obecné informace OSVČ. www.cssz.cz/web/cz/obecne-informace-osvc [online]. [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/obecne-informace-osvc

Obecné informace daň z příjmu fyzických osob. https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace

Sbírka zákonů č. 260/2019

Sbírka zákonů č.586/1992