Nepeněžní plnění

Nepeněžní plnění označováno také jako naturální mzda je zakotveno v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), na základě dohody se zaměstnancem může zaměstnavatel poskytovat část mzdy právě v této podobě.

Naturální mzda může být poskytována v různých podobách, zákon konkrétní formu poskytování blíže nevymezuje, pouze stanovuje ZÁKAZ poskytnutí lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek. Může se tedy jednat o libovolná a různorodá plnění, podmínkou však zůstává, že jejich poskytnutí bez výslovné dohody se zaměstnancem není možné.

V peněžním ohodnocení musí být zaměstnanci vyplacena minimílně mzda ve výši zákonem stanovené minimální mzdy nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (platové třídy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce). Při určení rozsahu, ve kterém bude zaměstnanci poskytována naturální mzda, záleží na konkrétní dohodě, která se odvíjí od zaměstnancových potřeb a individuální situace.

Danění

V případě, že zaměstnanec obdrží část odměny za vykonanou práci, je nezbytné určit, pomocí jednotlivých ustanovení Zákona o daních z příjmu (dále ZDP), jak bude tato odměna zdaněna. Jestliže bude uvedena v některých ustanoveních § 6 odst. 7 ZDP (příjmy, které nejsou předmětem daně) nebo § 6 odst. 9 ZDP (příjmy osvobozené od daně), nebude podléhat u zaměstnance dani z příjmů.

Obecně jsou příjmy osvobozené od daně jak v peněžní tak nepeněžní podobě, pokud splňují některou z uvedených podmínek:

 • Jsou vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo na rekvalifikaci zaměstnanců; toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem.
 • Hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování.
 •  Nepeněžní plnění do úhrnné výše 10 000 Kč za kalendářní rok poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě:
  • možnosti používat zdravotnická, vzdělávací nebo rekreační zařízení

  • poskytnutí rekreace a zájezdů

  • možnosti používat předškolní zařízení, závodní knihovny a tělovýchovná

  • sportovní zařízení

  • příspěvku na kulturní pořady nebo sportovní akce

 • Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných na pracovišti.
 • Plnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek.
 • Příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
 • Částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci.

Z pohledu zaměstnavatele je mzda vždy daňově uznatelným nákladem, pokud splňuje podmínky § 24 odst.1 ZDP (určeny na dosažení, zajištění a udržení příjmů) bez ohledu na formu jejího poskytnutí.

Přejeme Vám krásný den!

Vaše ADMIO