Rodičovský příspěvek v roce 2020

Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která bude v účinnosti od 1.1.2020, se především zabývá změnou rodičovského příspěvku.

 Hlavní bodem změny je navýšení rodičovského příspěvku o 80.000 Kč na částku 300.000 Kč u jednoho dítěte. U dvojčat či vícerčat navýšení o 150.000 Kč na částku 450.000 Kč.

KDO MÁ NÁROK NA ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU?

Nárok na čerpání rodičovského příspěvku má rodič, který pečuje o nejmladší dítě v rodině celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně. Rodiče se v péči můžou i střídat. Rodičem se také rozumí osoba, která převzala dítě do trvalé péče a nahrazuje tak péči rodičů.  

Čerpání rodičovského příspěvku jde maximálně do 4 let dítěte. V případě narození dalšího dítěte v průběhu čerpání rodičovského příspěvku, je příspěvek zastaven, i když je nedočerpaný, ale je založen nárok na nový rodičovský příspěvek.

Čerpání rodičovského příspěvku není automatické. Musíte podat žádost na příslušný krajský Úřad práce. Na této žádosti uvedete dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku, která je stanovena dle níže uvedených pravidel.

JAKOU MŮŽU NASTAVIT MĚSÍČNÍ ČÁSTKU A DOBU ČERPÁNÍ?

Maximální měsíční hranice čerpaného příspěvku je vypočítána dle denního vyměřovacího základu rodiče. Tento vyměřovací základ musí být doložen s žádostí krajskému Úřadu práce. V případě doložení denního vyměřovacího základu oběma rodiči bude zvolen vyšší denní vyměřovací základ. Maximální hranice měsíčního čerpání příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. (Pro příklad: V případě pobírání rodičovského příspěvku ženou, která pobírala peněžitou pomoc v mateřství = „mateřská“, je maximální měsíční hranice právě částka obdržené „mateřské“.)

V případě nízkých příjmů rodičů, kde ani jeden nedosáhl výpočtem vyšší hranice než 7.600 Kč, byla stanovena maximální hranice čerpání 7.600 Kč měsíčně. Tato maximální hranice měsíčního čerpání vzroste v roce 2020 na 10.000 Kč.

U vícerčat jde o 1,5násobek 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

Doba čerpání se poté odvozuje od maximální výše stanovené měsíční částky.

Minimální doba čerpání rodičovského příspěvku bude stejná jako v roce 2019 a to 6 měsíců, ovšem musí splňovat maximální hranici čerpaného rodičovského příspěvku za měsíc. Maximální doba čerpání je, jak bylo uvedeno, do 4 let věku nejmladšího dítěte.

LZE PŘI POBÍRÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU VYDĚLÁVAT?

Ano, můžete být ekonomicky aktivní. Novela neomezuje rodiče v zaměstnaneckém poměru nebo ve vykonávání OSVČ. Podmínkou ovšem je, že v době výkonu uvedené aktivity musíte zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou nebo určenému zařízení.

V roce 2020 nemůže u dítěte, které nedosáhlo věku 2 let, návštěva jeslí a obdobných zařízení převýšit 92 hodin měsíčně. U dětí starších 2 let není stanoven limit.

KOHO SE NAVÝŠENÍ TÝKÁ?

Na zvýšenou částku bude mít automaticky nárok rodič, který začne čerpat rodičovský příspěvek kdykoliv od 1.1.2020.

Na zvýšenou částku dosáhne také rodič, který už čerpal rodičovský příspěvek před 1.1.2020 v případě, že k uvedenému datu ještě nedočerpal rodičovský příspěvek a dítě nedosáhlo 4 let. Navýšení proběhne automaticky, nemusí se o něj žádat na úřadech. Všichni tito příjemci, kterých se navýšení dotkne, budou o změnách informováni dopisem. Rodič bude řešit jen navýšení měsíčního příspěvku.

V lednu 2020 bude vyplacen rodičovský příspěvek ve stejné výši jako v prosinci 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu výše příspěvku. Výše příspěvku lze upravit jedenkrát za 3 měsíce. Žádost můžete podat osobně, ale i elektronickým formulářem nebo zaslat žádost poštou. Jak je výše uvedeno, maximální hranici měsíčního čerpání má každý rodič jinou (buď do výše své peněžité pomoci v mateřství nebo v případě nepobírání „mateřské“ limit 10.000 Kč). Tuto maximální částku pak může rodič pobírat až do vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku, anebo do 4. narozenin dítěte.

Změnu výše příspěvku nemusíte učinit ihned v lednu 2020, ale abyste stihli vyčerpat maximum, pamatujte, že čerpat rodičovský příspěvek můžete maximálně do 4 let dítěte.

Pobírání rodičovského příspěvku nebrání v zaměstnání (viz výše). Můžete pracovat a souběžně pobírat rodičovský příspěvek, takže prodloužení rodičovské neovlivní rodiče, kteří se chtějí co nejdříve vrátit do práce. Za těchto podmínek dokážete vyčerpat celou navýšenou částku, anebo alespoň maximum z ní, než dítě dosáhne 4 let věku.

KDE MI PORADÍ V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ

Zaměstnanci Úřadu práce České republiky jsou připraveni poskytnout všem příjemcům rodičovského příspěvku potřebné informace. Můžete využít také elektronickou komunikaci a dotazy zaslat na rodicak@uradprace.cz. Na některých úřadech práce se již konají besedy ohledně změn v rodičovském příspěvku – více informací na jednotlivých krajských pobočkách.

Váš tým ADMIO

Zdroj:   Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Pozvánka na 13. schůzi Senátu. Senat.cz [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/69783/58622

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). Www.psp.cz [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=112848

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 490/0. Www.psp.cz [online]. [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=490&CT1=0

Rodičovský příspěvek. www.mpsv.cz/rodicovsky-prispevek [online]. [cit. 2019-12-22]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/rodicovsky-prispevek