Roční zúčtování daně za rok 2019

Netýká se Vás povinnost odevzdat daňové přiznání z příjmu fyzických osob? Pak požádejte o roční zúčtování záloh daně svého zaměstnavatele. Zbývá posledních pár dní!

O zúčtování daně můžete písemně požádat svého zaměstnavatele a to do 17. 2. 2020. Do tohoto data musíte dodat zaměstnavateli také podklady. Žádost nemusíte sepisovat, ale jednoduše vyplníte tiskopis „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“, který naleznete na webových stránkách finanční správy v klasické i interaktivní podobě s číselným označením 25 5457/B. V praxi někteří zaměstnavatelé nevyžadují písemnou žádost a stačí jim to ústně nahlásit.

Na jaké daňové slevy, zvýhodnění a odčitatelné položky máte nárok?

Některé položky lze uplatnit jen jednou ročně při tomto zúčtování, jiné lze uplatnit i při výpočtu měsíčních záloh na dani z příjmu fyzických osob. Při ročním zúčtování Vám může vzniknout daňový přeplatek nebo bonus. Tato vratka by měla být zaměstnavatelem vyplacena nejpozději spolu s březnovou mzdou.

Níže jsou rozepsány jednotlivé položky a jejich částky, které si můžete uplatnit na snížení daně nebo daňového základu.

DAŇOVÉ SLEVY

Základní sleva na poplatníka – uplatnění ve výši 24 840 Kč ročně. Poplatník může uplatnit snížení daně za každý kalendářní měsíc, a to ve výši jedné dvanáctiny 2 070 Kč.

Sleva na invaliditu – v případě invalidity prvního a druhého stupně uplatnění ve výši 2 520 Kč ročně (210 Kč měsíčně), v případě invalidity třetího stupně uplatnění ve výši 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně). Nárok na slevu musí být doložený potvrzením ČSSZ o výplatě invalidního důchodu.

Držitelé průkazu ZTP – uplatnění ve výši 16 140 Kč (1 345 Kč měsíčně).

Studenti – uplatnění ve výši 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně), a to až do dovršení věku 26 let nebo do 28 let v případě prezenčního doktorského studijního programu. Nárok na slevu musí být doložený potvrzením o studiu.

Sleva na manželku (manžela) – uplatnění ve výši 24 840 Kč ročně na manželku (manžela), který žije s Vámi ve společné domácnosti a nemá vlastní příjem nad 68 000 Kč za rok 2019. (Do vlastního příjmu nejsou zahrnovány například dávky státní sociální podpory, příspěvky na péči, sociální služby apod. Naopak do vlastního příjmu se zahrnují dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti nebo mateřská aj. V tomto výčtu jsou uvedeny pouze příklady, u kterých se často chybuje.)

V případě, že je manželce (manželovi) přiznán nárok na ZTP/P průkaz, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek na 49 680 Kč.

Nárok na uplatnění slevy musí být doložený čestným prohlášením. V případě uzavření manželství v roce 2019 se uplatňuje jen poměrná část slevy, a to za každý měsíc, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce.

Sleva za umístění dítěte (školkovné) – uplatnění do výše prokázaných výdajů, a to do maximální výše 13 350 Kč za každé dítě. Nárok na slevu musí být doložený potvrzením od školky, ve kterém by mělo být jasné, pro koho je potvrzení vystaveno.

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

Daňové zvýhodnění na děti – může být uplatněno měsíčně při výpočtu čisté mzdy nebo ročně. Uplatnit daňové zvýhodnění se může poprvé v měsíci, kdy se dítě narodilo.

  • uplatnění na jedno dítě                           15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně)

     na druhé dítě                           19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně)

 na třetí a každé další dítě      24 204 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně)

Toto zvýhodnění si uplatňuje pouze jeden z rodičů, který musí doložit čestné prohlášení od druhého rodiče, že si daňové zvýhodnění neuplatňuje. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, vzniká zde nárok na daňový bonus.

ODČITATELNÉ POLOŽKY

Tyto položky se uplatňují jen jednou ročně při zúčtování daně. Odečtou se od základu daně a teprve poté se vypočítá 15% daň z příjmu. Zde nevzniká nárok na daňový bonus, ale vrácená částka se nazývá daňová vratka. Nárok na odečitatelné položky musíte prokázat doložením dokladů.

Dary a bezúplatná plnění – uplatnění darů např. na zdravotnictví, veřejně prospěšné účely, kulturu apod. Nárok na uplatnění této odčitatelné položky vzniká v případě, že úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Tato bezúplatná plnění lze uplatnit do maximální výše 15 % základu daně. Dále sem patří příspěvkový odběr krve (3 000 Kč), darování orgánů (20 000 Kč) a odběr krvetvorných buněk (20 000 Kč).

Úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěru na stavební spoření – uplatnění v maximální výši 300 000 Kč.

Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění – uplatnění maximálně do 24 000 Kč.

Životní pojištění – u soukromého životního pojištění lze uplatnit až 24 000 Kč. Doložení potvrzení od dané instituce.

Členské příspěvky odborů – uplatnění až do výše 3 000 Kč.

Úhrada na další vzdělání – může být uplatněno, pokud nebylo hrazeno zaměstnavatelem. Uplatnění do výše maximální částky 10 000 Kč, u osoby se zdravotním postižením maximálně do výše 13 000 Kč a u poplatníka s těžkým zdravotním postižením maximálně do výše 15 000 Kč. Do tohoto dalšího vzdělání nespadají jazykové a rekvalifikační kurzy.

Tým ADMIO

Zdroj:  Daň z příjmu fyzické osoby. Obecné informace. www.financnisprava.cz [online]. [cit. 2020-02-06]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace

Aktuálně k dani z příjmu fyzických osob 2019. www.financnisprava.cz [online]. [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/obecne-informace