Práce ve svátek a odměna za ni

Státní svátek je doba, která je již předem považována za odpracovanou, není proto potřeba uplatňovat nároky na dovolenou a současně vzniká nárok na náhradu za mzdu.

1. Primární kompenzací za práci zaměstnance ve svátek je náhradní volno, nikoli příplatek, jako je tomu např. u práce přesčas.

2. Náhradní volno by měl zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek, za dobu čerpání náhradního volna přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

3. Místo náhradního volna může být zaměstnanci, na základě oboustranné dohody, poskytnut k dosažené mzdě příplatek, a to nejméně ve výši průměrného výdělku (zaměstnavatel nemůže sám bez souhlasu zaměstnance určit tuto možnost kompenzace a vyloučit náhradní volno).

Stejně jako ve sféře mzdové se i v platové může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.

Stanovení náhradní mzdy

a) Zaměstnanci v měsíční mzdě

Odměňování zaměstnanců v měsíční mzdě je založeno na principu pevné výše měsíční mzdy bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci. Proto zaměstnanec v měsíční mzdě dostává stejnou výplatu např. za červenec, který má 23 pracovních dnů včetně svátků, a za únor, který má pouze 20 pracovních dnů. Z tohoto důvodu u zaměstnanců v měsíční mzdě se také pro výpočet průměrného výdělku zahrnují svátky do odpracované doby bez ohledu na to, zda zaměstnanec v této době pracoval.

Pokud by tedy zaměstnanec v měsíční mzdě pracoval ve svátek, může si za odpracovanou dobu čerpat náhradní volno (placené) v jiný den nebo obdrží příplatek k měsíční mzdě ve výši 100 % průměrného výdělku. Naopak nepracoval-li v den svátku, pak nemá nárok na náhradu mzdy, jelikož mu v rámci měsíční mzdy žádná mzda nebo její část neušla.

Příklad:

Kalendářní měsíc má nominální fond pracovní doby 184 hodin. Z toho 8 hodin činí svátek připadající na obvyklý pracovní den. Zaměstnanec má základní měsíční mzdu 9 500 Kč. Zaměstnanec v tomto měsíci odpracoval 176 hodin a ve svátek nepracoval.

                     Základní mzda           9 500 Kč

                     Náhrada mzdy ve svátek             0 Kč

                     Mzda celkem    9 500 Kč

b) zaměstnanci v hodinové mzdě

V případě hodinového ohodnocení je princip odměňování zaměstnanců založen na skutečně (fyzicky) odpracované době. Proto v případě, že v určitém měsíci nebo týdnu se vyskytne svátek, nastanou dvě možnosti:

  • Buď svátek připadne do pracovní směny zaměstnance a v jeho důsledku mu odpadne pracovní doba a zaměstnanec obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

V praxi většinou u zaměstnanců pracujících v pravidelně rozvržené pracovní době, kteří většinou nepracují v den svátku, dochází k proplácení náhrady za svátek, aby nedošlo k nezaviněnému poklesu jejich mzdy v důsledku neodpracované doby.

  • Nebo zaměstnanec musí ve svátek pracovat a pak mu přísluší mzda, kterou si vydělá a k tomu příplatek ve výši průměrného výdělku (pokud není na základě dohody vyšší).

Zaměstnanci pracující v nepřetržitém provozu nebo zaměstnanci s nepravidelně rozvrženou pracovní dobou, kterým připadne na svátek pracovní směna. Zaměstnanec musí tuto směnu odpracovat a dostane mzdu s příplatkem za svátek nebo se souhlasem zaměstnavatele může čerpat náhradní volno v jiný den.

Avšak připadne-li zaměstnanci na den svátku směnové volno, nedostane zaplaceno nic, protože mu v den svátku žádná mzda neušla.

Příklad:

Kalendářní měsíc má nominální fond pracovní doby 184 hodin, z něhož 8 hodin činí svátek připadající na obvyklý pracovní den. Zaměstnanec má stanovenu základní hodinovou mzdu 60 Kč a průměrný hodinový výdělek 66 Kč. V měsíci odpracoval 176 hodin, přičemž ve svátek nepracoval.

                          Základní mzda                                              176 hodin x 60 Kč/hod.                                   10 560 Kč

                          Náhrada mzdy za svátek                             66 Kč/hod. x 8 hodin                                            528 Kč

                          Mzda včetně náhradymzdy za svátek                                                                                   11 088 Kč

Příplatky

V případě, že svátek připadne např. na sobotu nebo neděli a zaměstnanec v tento den vykonává práci (např. pravidelná směna, nebo výjimečná práce přesčas), pak je dle Zákoníku práce stanovena povinnost zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci za práci v sobotu a v neděli příplatek.

Zaměstnavatel tak poskytne zaměstnanci příplatek za práci v sobotu nebo neděli a navíc ještě náhradní volno za práci ve svátek (popř. po dohodě se zaměstnancem příplatek namísto tohoto volna). Pokud by šlo současně o práci přesčas, musí být připočten ještě příplatek za tuto práci. Jednotlivé příplatky tak zaměstnanec obdrží současně.

Kontrola a postihy

Právo kontrolovat dodržování povinností ve vztahu k práci ve svátek mají dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, orgány inspekce práce.

Přejeme Vám krásný den!

Vaše ADMIO