Je balená voda daňově uznatelným nákladem?

Dle zákona o daních z příjmů jsou daňově uznatelným nákladem takové výdaje, k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů. Podle zákoníku práce podnikatel skutečně musí svým zaměstnancům poskytovat kromě jiného i takzvané ochranné nápoje, které zajišťují zaměstnancům doplnění přirozeného úbytku tekutin.

Ustanovení § 104 odst. 4 a 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 68/2010 Sb. upravuje poskytování ochranných nápojů v závislosti na teplotě pracoviště i na druhu vykonávané činnosti a také například maximální hmotnostní obsah cukru takového nápoje.

Vyhláška obecně přikazuje zaměstnavatelům zásobit pracoviště pitnou vodou v množství, které postačuje k pití zaměstnanců a také k zajištění první pomoci. A to bez vazby na teplotu na pracovišti.
Finanční úřady mnohdy odmítají uznávat balenou vodu poskytnutou zaměstnancům za daňový náklad podnikatele, který má povinnost zásobovat pracoviště pitnou vodou. Jelikož tato skutečnost je nejčastěji zajištěna prostřednictvím veřejného vodovodu, neuznávají finanční úřady dodatečné náklady za balenou vodu jako daňově odčitatelné.

Bezpochyby jsou daňově uznatelné náklady na balenou vodu tam, kde není zavedena na pracoviště pitná voda. Třeba pokud zaměstnavatel dováží vodu v zaměstnancůmpři práci v terénu.

Pokud už finanční úřad bude balenou vodu uznávat za daňově uznatelný náklad, pak se tak jistě bude dít u velkoobjemových automatů. Problémy by naopak mohlo přinést použití 1,5 litrových plastových obalů.

Kromě vody žádný jiný nealkoholický nápoj podnikatel svým zaměstnancům zajišťovat nemusí. Bezplatně poskytovaná káva, čaj, džusy, minerálky apod. nelze považovat za daňově uznatelný výdaj.

Ochranný nápoj

Konkrétně je ochranný nápoj definován v § 8 nařízení vlády č. 68/2010 Sb. Podle tohoto ustanovení musí být ochranný nápoj zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organismu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento a ochranný nápoj pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol vůbec. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 7 % tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Při ztrátě tekutin z organizmu potem a dýcháním nepřesahující hygienický limit 1,25 litru za osmihodinovou směnu se ochranný nápoj neposkytuje.

Tepelná zátěž

Rozhodujícím kritériem pro posuzování povinnosti poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje je tepelná zátěž na pracovišti. Nová právní úprava na rozdíl od stávajících předpisů směřuje ke zjednodušení analýzy mikroklimatických podmínek při práci ze strany zaměstnavatele, a to výslovně jen pro účely poskytování ochranného nápoje.

• zátěž chladem
U zátěže chladem je zjišťování jednodušší v tom, že stačí pouhé měření aktuální teploty, a to buď na uzavřeném pracovišti, například v budově, ale také v kabině řidiče, nebo měření venkovní teploty, jde-li o práce na venkovním pracovišti. Jednotícím kriteriem je přitom teplota 4°C. Pokud teplota klesne pod tuto hladinu, vzniká zaměstnancům nárok na ochranný nápoj, který je stanoven na 1/2 litru teplého nápoje za osmihodinovou směnu. Právní předpis přitom neurčuje, jaké složení má mít tento nápoj.

• zátěž teplem
Na rozdíl od zátěže chladem je posuzování tepelné zátěže teplem složitější, protože je závislé na energetickém výdeji, který zaměstnanec při dané práci vynakládá, a ztráta tekutin je proto rozdílná. Byla proto v nařízení vlády (č.68/2010 Sb.) uvedena tabulka s jednotlivými třídami prací a souvisejícími hodnotami energetického výdeje a ztráty tekutin. Nárok na množství ochranného nápoje je pak ve výši 70 % (u poslední třídy 80%) z dané ztráty tekutin. Platí přitom, že u prací, při kterých ztráta tekutin nepřesahuje 1,25 litru za osmihodinovou směnu, se ochranný nápoj neposkytuje.
Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu je určena v tabulce č. 1 v příloze nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Příklad
Z tabulky můžeme vyčíst například, že při řízení nákladního vozidla (IIb) je stanovena ztráta tekutin ve výši 1,4 litru za osmihodinovou směnu v teplotním rozpětí na pracovišti v hodnotách 14 až 26 °C. Řidič má nárok na poskytnutí ochranného nápoje ve formě slabě mineralizované vody v množství minimálně 70 % ztráty tekutin, tj. 980 ml (cca 1 litr) za směnu, pokud dochází v kabině vozu k překročení teploty 26 °C. Spotřebu těchto nápojů lze zahrnout do daňově uznatelných nákladů.
Práce účetních bydle přílohy byla zařazena od I. třídy, a zaměstnanci nemají zákonný nárok na poskytnutí ochranných nápojů. Poskytovat by se musely pouze v případě, že by se měřením doložilo, že zde ztráta tekutin z organizmu potem a dýcháním, přesahuje hygienický limit 1,25 litrů za osmihodinovou směnu. Jestliže tedy nejsou k dispozici výsledky takového měření, není možno spotřebu balené vody zahrnovat do daňově uznatelných nákladů.

Třída práce Druh práce

M (W*m²)

Ztráta tekutin l/hod za osmihodinovou směnu

I Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů. 0 až 80 0,9
IIa Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, práce pokladní. 81 až 105 1,00
IIb Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trojebusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s nakládkou a vykládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou – dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, prodavači, lakýrníci, dělníci v ocelárně, valcíři hutních materiálů, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu, svařování, soustružení, strojové vrtání, tažení nebo tlačení lehkých vozíků, práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg. 106 až 130

Třída práce

1,4
IIIa  Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze – údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví – ukládáná panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu. 131 až 160 2,2
IIIb Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stabevnictví při tradiční výstavě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství. 161 až 200 2,6
IVa Práce spojené s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole – chůze po rovině a v úklonu do 15 stupňů, práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny. 201 až 250 3,0
IVb Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce na pracovištích hlubinných dolů – ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování větších kusů. 251 až 300 3,0
V Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30 strupňů, ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl. 301 a více 3,0
Operativní teplota Minimální Optimální Maximální
třída IIb 14 14 - 18 26
třída IIIa 10 10 - 14 26
třída IIIb 10 10 - 14 26

Přejeme Vám krásný den!

Vaše ADMIO